แนวทางการรักษาทางทันตกรรมหลังการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 ฉบับที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก เว็บไซด์ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

https://www.thaidental.or.th

lpgdent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *