งานทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย

1.แม่และเด็ก (ก่อนวัยเรียน)

  • คู่มือการดำเนินงานเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน

2. วัยเรียน

3.วัยทำงาน (ผู้ป่วยเบาหวาน)

4.วัยสูงอายุ