งานทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย

1.แม่และเด็ก (ก่อนวัยเรียน)

รายงานข้อมูลสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็ก 18 เดือน

2. วัยเรียน

3.วัยทำงาน (ผู้ป่วยเบาหวาน)

4.วัยสูงอายุ